010 

Yeroo hunddefama gabaa kamisaa

Xiyyefanno guddan dhaan kan ittii kennamu qabu irraa caalaatti waa’ee gabaa kamisaati. jechuun bakka piroojektiin misooma Abay itti jalqabee jirufi  daabalaatan immoo wal qabsifnne akka kitabaati Afaan Ingilifaafi Afaan oroomifaan kan qophaa’u ta’ee kunnis mana baruumsaa bachootif,hojjetoota abayfi akkasumaas qulquullesitoota fi k-k-f fa’ifidha.

Anuncios
OROMIÑA
Imagen